College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Net als iedereen maken wij ons als college van bestuur van Fontys grote zorgen over de gebeurtenissen in Gaza en Israël. En net als iedereen hopen we dat er snel een einde komt aan al dat geweld en menselijk leed.

Natuurlijk zijn de mensen in de betrokken landen het voornaamste slachtoffer, maar ook in Nederland ondervinden we in toenemende mate gevolgen van de oorlog. Zo zien we dat het maatschappelijk debat over deze kwestie verhardt en dat er her en der felle demonstraties plaatsvinden. Dat die protesten vooral in studentensteden plaatsvinden, is niet vreemd. Juist binnen kennisinstellingen hebben we een open, kritisch en inhoudelijk debat hoog in het vaandel staan.

Ook bij Fontys is dat het geval. Wij zijn een diverse en inclusieve organisatie; we moedigen de dialoog aan op voorwaarde dat die plaatsvindt op een respectvolle manier. De vrijheid van meningsuiting en het recht op vereniging, vergadering én betoging zijn bijzonder waardevolle grondrechten. Jonge mensen komen bij Fontys om te groeien, zich te ontwikkelen en kennis te maken met andere culturen, andere visies en andere overtuigingen. Al deze mensen moeten zich welkom en veilig voelen in en rond onze gebouwen. En: iedereen moet zich vrij voelen om zijn of haar mening (respectvol) te uiten. 

De mensen die zich niet welkom of veilig voelen, die bieden wij vanzelfsprekend de helpende hand. Studenten die last ondervinden van de (gevolgen) van de oorlog en behoefte hebben aan ondersteuning, kunnen contact opnemen met hun studentcoach of een studentdecaan of -psycholoog. Deze zijn te benaderen via Fontys Helpt. Medewerkers die behoefte hebben aan ondersteuning, kunnen terecht bij hun leidinggevende of een vertrouwenspersoon (ook te vinden via Fontys Helpt).

Tot slot: uit een inventarisatie is gebleken dat Fontys slechts op zeer beperkte schaal met Israël samenwerkt. Alleen onze Lerarenopleiding Tilburg heeft een partnership met Gordon Academic College of Education in Haifa. Hiervoor is een Erasmus+ (KA171) subsidie toegekend voor inkomende en uitgaande mobiliteit. Op dit moment ligt het project stil en is er geen sprake van uitwisseling. Met Palestijnse instellingen bestaan geen partnerschappen. Momenteel houden we onze kwaliteitscriteria voor internationale samenwerkingsverbanden nog eens tegen het licht; de bedoeling is om hierin ook andere dan onderwijskundige criteria mee te nemen. We gaan hierover binnen Fontys ook graag een open dialoog aan.

Joep Houterman (voorzitter), Arian Steenbruggen en Frans Möhring, college van bestuur Fontys

Auteur: Sander Peters

 

+++

Executive board: concerns about war in Gaza
 

Like everyone else, we as the Fontys Board of Trustees are deeply concerned about the events in Gaza and Israel. And like everyone else, we hope that all this violence and human suffering will soon come to an end.

Of course the people in the countries involved are the main victims, but also in the Netherlands we are increasingly experiencing consequences of the war. Thus we see that the social debate on this issue is hardening and that here and there fierce demonstrations are taking place. The fact that these protests take place mainly in student towns is not surprising. Especially within knowledge institutions we value an open, critical, and substantive debate.

This is also the case at Fontys. We are a diverse and inclusive organization; we encourage dialogue provided it takes place in a respectful manner. Freedom of speech and the right to association, assembly and demonstration are particularly valuable fundamental rights. Young people come to Fontys to grow, develop, and become acquainted with other cultures, other visions, and other beliefs. All these people must feel welcome and safe in and around our buildings. And: everyone should feel free to express their opinions (respectfully).

Those who do not feel welcome or safe, we naturally lend a helping hand. Students who are troubled by the (consequences) of war and need support can contact their student coach or a student dean or psychologist. These can be contacted through Fontys Helps. Employees in need of support can contact their supervisor or a confidential advisor (also found through Fontys Helps).

Finally, an inventory revealed that Fontys only cooperates with Israel on a very limited scale. Only our Teacher Training Program Tilburg has a partnership with Gordon Academic College of Education in Haifa. For this, an Erasmus+ (KA171) grant has been awarded for incoming and outgoing mobility. Currently, the project is at a standstill and there is no exchange. There are no partnerships with Palestinian institutions. We are currently reviewing our quality criteria for international partnerships; the intention is to include criteria other than educational criteria. We would also like to enter into an open dialogue about this within Fontys.

Joep Houterman (chairman), Arian Steenbruggen and Frans Möhring 
Fontys Executive Board

Author: Sander Peters

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.