De nieuwe generatie technici enthousiasmeren met een game

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Onlangs tekende De Ontdekfabriek een convenant als Partner in Education bij Fontys ICT. Een stichting die zich richt zich op het enthousiasmeren van kinderen en jongeren voor creativiteit, techniek en innovatie. Voor dit initiatief werkten studenten van Fontys ICT aan een project, genaamd Warehouse Surfers, waarmee zij een game ontwikkelden die jonge kinderen op een interactieve en speelse manier kennis laat maken met technische concepten.

Warehouse Surfers is ontworpen als een avontuurlijke ontdekkingstocht door een virtueel magazijn. In de game navigeren spelers een kist door verschillende onderdelen van het magazijn, waarbij ze diverse technische uitdagingen en obstakels tegenkomen. Daniël Klaver, een van de studenten van de projectgroep, vertelt: “Het doel is om kinderen op een speelse manier te laten experimenteren met techniek en hen tegelijkertijd te leren over logistieke processen en probleemoplossing. We zijn erg trots op het resultaat waarbij wij van scratch af aan de game hebben bedacht, ontworpen, ontwikkeld én gekoppeld aan een Wii Balance Board voor de interactie. Daarnaast ligt er nu een mooie basis voor het volgende studententeam, want het spel is nog niet uitontwikkeld.”

Creatief en oplossingsgericht denken
De Ontdekfabriek is enthousiast over het resultaat. Hugo Vrijdag, een van de oprichters, vertelt: “In een kleine zes weken hebben de studenten intensief gewerkt aan het ontwikkelen van de basis van de game. Het project begon met een schets en een conceptidee vanuit ons. Daarna werd dit idee verder uitgewerkt en omgezet in een interactieve omgeving.”
Igino van Haandel, vormgever en ontwerper bij De Ontdekfabriek, vult aan: “Dankzij storytelling geven we kinderen een verhaal waarbij zij vervolgens zelf moeten nadenken over oplossingen binnen de context van dat verhaal. Dit leidt tot praktische opdrachten, zoals het ontwerpen van een brug of een vliegmachine. Door deze aanpak leren kinderen spelenderwijs over technische principes en worden ze gestimuleerd om creatief en oplossingsgericht te denken. Dit alles zien we dan ook duidelijk terug in de game van de studenten.” Daniël vervolgt: “Wat ontzettend leerzaam was, was dat we op locatie aan ons project mochten werken. Hier kwamen we rechtstreeks in contact met de gebruiker; de kinderen zelf. We lieten hen de game proberen en hebben ze geobserveerd tijdens het gamen. Achteraf hebben we waardevolle input gekregen waarmee we de game weer konden verbeteren. We vonden het ook erg mooi om hen op deze manier te kunnen enthousiasmeren voor het vakgebied ICT.”

Partner in Education
De Ontdekfabriek is aangesloten als Partner in Education bij Fontys ICT. Niek Schmitz, partner coördinator bij Fontys ICT is dan ook erg blij met dit partnerschap: “Onze studenten werken aan échte opdrachten voor échte bedrijven. De wisselwerking staat hierbij centraal: studenten leren van bedrijven en vice versa. Dat onze studenten vervolgens tijdens de projecten óók nog de functie van rolmodel richting kinderen kunnen vervullen is de kers op de taart. Het stimuleert de betrokkenheid en motivatie ontzettend.”

Hugo: “Dit partnerschap is van groot belang. Ons logo, bestaande uit twee tandwielen met daarin spelende figuren, symboliseert de samenwerking tussen mensen met een technische achtergrond en jonge kinderen. Studenten van Fontys ICT spelen een cruciale rol als rolmodellen en inspirators voor de kinderen. En andersom helpen de studenten, die wij zien als de technici van de toekomst, ons aan nieuwe inzichten en ideeën. Samen werken we aan een toekomst waarin techniek toegankelijk en boeiend is voor iedereen.” Deze visie sluit perfect aan bij waar Fontys ICT mee bezig is. Niek legt uit: “Wij leveren uiteindelijk de nieuwe generatie ICT’ers af. Het is mooi dat we elkaar op deze manier aanvullen en versterken.”

Over De Ontdekfabriek
De activiteiten in De Ontdekfabriek zijn gebaseerd op het concept De Uitvinders. Dit concept staat voor Onderzoekend, Ontdekkend én Ondernemend leren, werken aan 21st Century Skills en past binnen 9 kerndoelen voor Primair Onderwijs. De Ontdekfabriek richt zich voornamelijk op kinderen van 4 tot 16 jaar, maar de activiteiten en avonturen zijn breed toegankelijk voor iedereen. “Iedereen kan bij De Ontdekfabriek terecht om de magie van techniek te ontdekken”, aldus Hugo.

Auteur: Nathalie Verschueren

Exciting the new generation of technicians with a game

De Ontdekfabriek recently signed a covenant as Partner in Education with Fontys ICT. A foundation that focuses on enthusing children and young people for creativity, technology, and innovation. For this initiative, Fontys ICT students worked on a project called Warehouse Surfers, developing a game that introduces young children to technical concepts in an interactive and playful way.

Warehouse Surfers is designed as an adventure exploration through a virtual warehouse. In the game, players navigate a crate through different parts of the warehouse, encountering various technical challenges and obstacles. Daniël Klaver, one of the students in the project group, says: “The aim is to let children experiment with technology in a playful way while teaching them about logistics processes and problem solving. We are very proud of the result where we conceived, designed, developed, and linked the game from scratch to a Wii Balance Board for interaction. In addition, there is now a nice basis for the next student team, as the game is not yet fully developed.”

Think creatively and solution-oriented
De Ontdekfabriek is enthusiastic about the result. Hugo Vrijdag, one of the founders, says: “In just under six weeks, the students worked intensively to develop the basis of the game. The project started with a sketch and a concept idea from us. Then this idea was further developed and turned into an interactive environment.” 
Igino van Haandel, designer and designer at De Ontdekfabriek, adds: “Thanks to storytelling, we give children a story where they then have to think for themselves about solutions within the context of that story. This leads to practical tasks, such as designing a bridge or a flying machine. Through this approach, children learn playfully about technical principles and are encouraged to think creatively and solution-oriented. We therefore see all this clearly reflected in the students’ game.”
Daniël continues: “What was incredibly instructive was that we were allowed to work on our project on location. Here we came into direct contact with the user; the children themselves. We let them try the game and observed them while gaming. Afterwards, we got valuable input with which we could improve the game again. We also really liked being able to enthuse them about ICT in this way.”

Partner in Education
De Ontdekfabriek recently joined Fontys ICT as a Partner in Education. Niek Schmitz, partner coordinator at Fontys ICT, is delighted with this partnership: “Our students work on real assignments for real companies. Interaction is key here: students learn from companies and vice versa. The fact that our students can also act as role models for children during the projects is the icing on the cake. It stimulates involvement and motivation tremendously.”
Hugo: “This partnership is very important. Our logo, consisting of two gears containing playing figures, symbolises the cooperation between people with a technical background and young children. Fontys ICT students play a crucial role as role models and inspirers for the children. And vice versa, the students, whom we see as the technicians of the future, help us gain new insights and ideas. Together, we are working towards a future where technology is accessible and exciting for everyone.” This vision aligns perfectly with what Fontys ICT is doing. Niek explains: “We ultimately deliver the new generation of ICT professionals. It’s great that we complement and strengthen each other in this way.”

About De Ontdekfabriek
The activities at De Ontdekfabriek are based on the concept ‘De Uitvinders’. This concept stands for Investigative, Exploratory and Entrepreneurial learning, working on 21st Century Skills and fits within nine core objectives for Primary Education. The De Ontdekfabriek focuses mainly on children aged 4 to 16, but the activities and adventures are widely accessible to everyone. “Everyone can come to De Ontdekfabriek to discover the magic of technology,” says Hugo.

Author: Nathalie Verschueren

Meer nieuws

Een boost voor een leven lang ontwikkelen (LLO)
Insecten eten als duurzaam alternatief?
Zo snijdt het mes bij Happy Students aan twee kanten

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.