Fontys Educatie wordt één breed instituut

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

In september 2021 is Fontys gestart met het programma Transitie Educatieve Opleidingen. Met dit programma wil Fontys de in-, doorstroom- en keuzemogelijkheden voor studenten vergroten en beter aansluiten bij wensen en behoeften van het werkveld. Daarnaast is de ambitie om de organisatie en ondersteunende processen te harmoniseren en verbeteren, zodat we studenten meer doorstroom- en keuzemogelijkheden kunnen bieden. Hiermee nemen we als hogeschool onze verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het reduceren van de hoge uitval van een deel van onze studenten (>50%) in relatie tot het hoge lerarentekort (>400 fte) en diverse onderwijskundige ontwikkelingen in ons werkveld.

Tweede fase 
Inmiddels is de fase van besluitvorming afgerond. Het college van bestuur heeft zich eind mei positief uitgesproken over de fase-2- besluiten voor de onderwijs- en organisatietransitie en het plan voor de volgende fase, fase 3 (inrichtingsfase). Ook de centrale medezeggenschapsraad (cmr) van Fontys en de Raad van Toezicht hebben instemming verleend. De cmr heeft daarnaast ook adviezen meegegeven. 

Enkele hoofdpunten in de besluitvorming:

– De educatieve opleidingen werken toe naar een breed educatie instituut, geplande start is 1 september 2025
– Een collegiale directie met regionale oriëntatie is gezamenlijk verantwoordelijk voor het instituut Educatie.
– De bacheloropleidingen gaan met een gelijke omvang van universele leeruitkomsten, specifieke leeruitkomsten en profileringsleeruitkomsten (90-90-60) werken.
– Er wordt gewerkt vanuit gezamenlijke ondersteunende processen die uitgaan van flexibel en talentgericht onderwijs.
– De educatieve masters werken vanaf september 2024 met een onderwijscatalogus.
– In september 2024 start een nieuwe associate degree: Didactisch Educatief Professional (Ad DEP)
– In de voorbereiding naar het educatie brede instituut wordt een kwartiermakersplan opgesteld. Kwartiermakers gaan aan de slag met opdrachten rondom de organisatietransitie die vervolgens worden voorgesteld aan de instituutsmedezeggenschapsraden.

De essentie
Het onderwijs van nu kent vraagstukken als het lerarentekort, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het opleiden van wendbare professionals. Tevens is de afgelopen jaren binnen het educatieve domein van Fontys de behoefte ontstaan om intensiever met elkaar samen te werken. Vanuit de visie ‘Fontys for Society’ én als grootste lerarenopleider van Nederland pakt Fontys hierin haar rol en verantwoordelijkheid. Er is zodoende gewerkt aan een plan om dat nader gestalte te geven. In 2021 is hiervoor het Transitieprogramma educatieve opleidingen in het leven geroepen. De transitie educatieve opleidingen gaat in essentie over talentgericht onderwijs, waarbij docenten en teams in staat zijn te doen wat ze het liefste willen: goede toekomstige leraren opleiden op een manier het best bij hen past en aansluit op de steeds veranderende beroepsomgeving.

‘We nemen verantwoordelijk en tegelijkertijd doen we dat zorgvuldig om teams de tijd te geven zich goed voor te bereiden zodat we onze belofte aan toekomstige studenten en aan het werkveld goed kunnen waarmaken’. Aldus Joep Houterman, voorzitter college van bestuur en voorzitter stuurgroep transitie educatieve opleidingen’.

Onderwijs- én organisatietransitie
Per 1 september 2025 gaat de uitvoering van een onderwijsleeromgeving – gebaseerd op universele leeruitkomsten, specifieke leeruitkomsten en profileringsleeruitkomsten (van 90, 90 en 60 ec’s)  – van start. Voor het slagingssucces daarvan behoeft ook de meer organisatorische kant van de Fontys lerarenopleidingen aandacht. De organisatie laat nog altijd de contouren zien van de organisaties waaruit de Fontys lerarenopleidingen lang geleden zijn voortgekomen. Het is een verzameling van grote en kleine onderdelen, verspreid over een groot gebied in Noord-Brabant en Limburg. Vanuit zowel studentperspectief als vanuit bestuurlijk perspectief kent deze verscheidenheid steeds meer nadelen.

Met het transitieprogramma voor de educatieve opleidingen probeert Fontys iets aan die nadelen te doen. Lerarenopleidingen die, anders dan nu, op hoofdlijnen op dezelfde manier zijn opgebouwd bieden meer mogelijkheden voor studenten om te switchen of zelf hun route te kiezen over de verschillende locaties en opleidingen heen. Processen en systemen kunnen worden geharmoniseerd, waardoor onderhoud en wijzigingen makkelijker worden en het wiel niet op meerdere plekken tegelijk hoeft te worden uitgevonden. Het beantwoorden van grote vraagstukken en beleidswijzigingen gaat voortaan samen in plaats van in negen aparte onderdelen. Bij dit soort wijzigingen kun je denken aan het doorontwikkelen van onderwijs, maar ook aan een krachtiger aanpak van scholing en professionalisering of aan maatregelen om een beter antwoord te vinden op de steeds toenemende werkdruk.

Meer informatie
Wil je meer weten over de transitie? Lees dan het artikel op Fontys Hub of bekijk de webpagina

Geplaatst door Linda Koster

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Save the Date: lectorale rede Danielle Arets 3 oktober 2024
Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.