Fontys ICT laat zich uitdagen op gebied van autonoom rijden

FOR SOCIETY

Een groep van enthousiaste studenten en docenten neemt deel aan de Self Driving Challenge (SDC) van de RDW. In dit unieke project krijgen studenten de kans om hun skills op het gebied van autonoom rijden verder te ontwikkelen én de strijd met elkaar aan te gaan. Dit doen ze door een zelfrijdend voertuig opdrachten te laten uitvoeren op een circuit.

In totaal nemen 9 studententeams van verschillende hogescholen en universiteiten het tegen elkaar op. Afgelopen februari was de kick-off. Fontys ICT neemt deel aan de ‘open categorie’. Dat wil zeggen dat deze teams met een eigen voertuig mogen deelnemen. Deze voertuigen moeten voldoen aan een aantal minimumeisen. Frans Mouws, docent bij Fontys ICT en projectleider vertelt: “Dat is meteen een grote uitdaging. Onze studenten moeten creatief zijn en goed samenwerken om te kunnen voldoen aan alle requirements. Wij hebben gekozen voor een zelfrijdende quad. Daarbij krijgen we ondersteuning van Fontys Engineering, werken we samen met het Future Automotive lectoraat van Fontys Engineering en zoeken wij ook een actieve samenwerking met andere lectoraten en opleidingen. Een volgende spannende mijlpaal is namelijk de testdag in mei op de RDW-testbaan in Lelystad. Hier gaat ons voertuig voor het eerst ‘de weg’ op.”  

 Dat de studenten er niet alleen voor staan, blijkt ook uit de begeleiding vanuit het lectoraat High Tech Embedded Software van Fontys ICT. Teade Punter, lector, vertelt: “We zetten bij de challenge onze bestaande kennis en ervaringen op het gebied van autonome robots in. Tevens hebben we het voornemen om de komende jaren onze expertise uit te breiden en de uitkomsten van onze deelname aan de SDC te verbeteren. De ervaringen op het gebied van autonoom rijden die we hier opdoen zijn interessant voor het praktijkgerichte onderzoek, met de praktische uitrol bij de RDW. Een win-win voor beide partijen.”

De challenge

Tijdens de challenge komen er realistische verkeersscenario’s aan bod. Denk hierbij aan het stoppen voor een verkeerslicht, inparkeren en het rekening houden met een overstekende voetganger. Het team wiens zelfrijdende voertuig de proeven het best en het snelst uitvoert, is de winnaar.

Met de uitkomsten kan de SDC voldoen aan de actuele kennisbehoefte van de RDW. De RDW is een goedkeurings- en registratieautoriteit, toezichthouder én publieke dienstverlener. De organisatie houdt zich bezig met veiligheid en duurzaamheid van voertuigen; van ontwerp tot demontage of export.

De Self Driving Challenge heeft als doel om kennis op te doen over de complexiteit van autonome voertuigen en de manier waarop deze voertuigen keuzes maken. De uitkomsten van de studentenprojecten helpen bij de voorbereiding op een toekomst waarin zelfrijdende technologie een steeds grotere rol krijgt.

Wil je meer weten over de voortgang van het studententeam? Bezoek de blog. De finaledag vindt plaats op 14 juni in Lelystad.

Auteur: Nathalie Verschueren

Fontys ICT gets challenged in the field of autonomous driving

A group of enthusiastic students and teachers are taking part in the Self Driving Challenge (SDC) of the RDW. In this unique project, students get the chance to further develop their skills in autonomous driving and to compete with each other. They do this by having a self-driving vehicle perform tasks on a circuit.

A total of nine student teams from different colleges and universities will compete against each other. Last February was the kick-off. Fontys ICT participates in the ‘open category’. This means that these teams are allowed to participate with their own vehicle. These vehicles must meet several minimum requirements. Frans Mouws, lecturer at Fontys ICT and project leader says: “That is immediately a big challenge. Our students have to be creative and work well together to meet all the requirements. We opted for a self-propelled quad bike. In doing so, we receive support from Fontys Engineering, we work together with Fontys Engineering’s Future Automotive lectorate, and we also seek active cooperation with other lectorates and study programmes. Indeed, the next exciting milestone is the test day in May at the RDW test track in Lelystad. This is where our vehicle will go ‘on the road’ for the first time.” 

That the students are not on their own is also evident from the guidance from Fontys ICT’s High Tech Embedded Software lectorate. Teade Punter, lecturer, says: “For the challenge, we put our existing knowledge and experience in the field of autonomous robots to use. We also intend to expand our expertise in the coming years and improve the outcomes of our participation in the SDC. The experiences in autonomous driving we gain here are interesting for practical research, with the practical roll-out at the RDW. A win-win for both parties.”

The challenge

The challenge involves realistic traffic scenarios. These include stopping at traffic lights, parking, and taking into account a pedestrian crossing the road. The team whose self-driving vehicle completes the tests best and fastest will be the winner.

The results will allow the SDC to meet the RDW’s current knowledge needs. The RDW is an approval and registration authority, regulator, and public service provider. The organisation deals with vehicle safety and sustainability; from design to dismantling or export.

The Self Driving Challenge aims to gain knowledge about the complexity of autonomous vehicles and the way these vehicles make choices. The outcomes of the student projects will help prepare for a future in which self-driving technology will play an increasing role.

Want to know more about the student team’s progress? Visit the blog. The final day will take place on June 14 in Lelystad.

Author: Nathalie Verschueren

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.