Lectorale rede Iris Andriessen op 30 juni

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Op 30 juni zal Iris Andriessen haar lectorale rede uitspreken op basisschool de Kameleon in Eindhoven. De missie van het lectoraat Diversiteit en (Ortho)pedagogisch Handelen is om met meer doordacht pedagogisch handelen in interacties en relaties met opvoeders en jeugdigen ruimte te creëren voor het nieuwe en het andere om in de wereld te zijn.

Maatschappelijke uitdagingen
We leven in een diverse, complexe samenleving waar veel grote maatschappelijke vraagstukken spelen. Vraagstukken die betrekking hebben op hoe we met elkaar samenleven (zoals rondom diversiteit, sociale cohesie en solidariteit) en hoe we met en in de wereld leven (denk aan klimaatverandering, duurzaamheid en energietransitie). Een inclusieve samenleving vraagt van ons samen te leven met verschillende opvattingen, leefstijlen, identiteiten en voorkeuren in onze samenleving. De veelheid aan perspectieven hebben we ook nodig om tot nieuwe en gedragen oplossingen te komen voor de grote maatschappelijke vraagstukken.

Mijn vader is luizenmoeder
In haar rede met als titel: ‘Mijn vader is luizenmoeder’ zal Iris er voor pleiten dat we meer moeite moete doen om tot een inclusieve en duurzame samenleving te komen. We moeten jeugdigen begeleiden en stimuleren in hoe zij zelf de wereld waar zij in leven mee vorm kunnen geven. In vergelijking met de ons omringende landen laten we hier nog wel wat steken in vallen. Het vraagt van ons als samenleving dat we dan ook ruimte maken voor de stem en belangen van jeugdigen. Die stemmen en belangen zijn niet eenvormig, zeker niet in een diverse samenleving. Dat vraagt dat we jeugdigen ook leren hoe je van mening kan verschillen over de invulling van het goede leven zonder conflict of uitsluiting. Die ruimte voor diversiteit in opvattingen, voorkeuren, ervaringen, gewoonten en leefvormen moeten we ook als professionals creëren in het werk dat we doen met gezinnen en jeugdigen. Dat vraagt onder meer van ons dat we werk maken van de impliciete normen en associaties waar we ons niet altijd bewust van zijn, maar die wel ons handelen mee vorm geven. Voor de overgang naar een duurzame en inclusieve samenleving moeten we bereid zijn hierin een bepaalde verantwoordelijkheid te nemen. In onze samenleving ervaren diverse sociale groepen onrecht of ongelijkheid. Het is vaak niet goed mogelijk om een direct schuldige aan te wijzen omdat het vaak gaat om samenhangende ketens van taken en verantwoordelijkheden. Eerder is sprake van veel mensen die gewoon hun taak of beroep uitvoeren, maar daarmee ongemerkt en onbedoeld onrecht of ongelijkheid in stand houden. Om dat te doorbreken moeten we op een andere manier kijken naar verantwoordelijkheid. 

De feestelijke middag wordt omlijst met workshops waar wordt ingegaan op vooroordelen, diversiteit en ‘goed’ ouderschap. Na het uitspreken van de lectorale rede zal Iris geïnstalleerd worden als lector Diversiteit en (Ortho-)pedagogisch Handelen bij Fontys Hogeschool Pedagogiek.

auteur: Jeannette Riegel

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.