NSE-resultaten: tevredenheid studenten Fontysbreed gedaald

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Studenten van Fontys zijn over het geheel genomen minder tevreden met hun opleiding. Dat is de belangrijkste conclusie voor Fontys uit de resultaten van de Nationale Studentenenquête (NSE) 2023. De ‘algemene tevredenheid’ van studenten daalde van 3,65 in 2022 naar 3,58 in dit jaar. 

Hoewel het hier gaat om een daling van ‘slechts’ 0,07 in het gemiddelde is dit in de context van de NSE een vrij groot verschil. Daarbij komt dat landelijk en bij andere kennisinstellingen juist sprake lijkt te zijn van relatieve stabiliteit. 
Een andere overkoepelende indicator van studenttevredenheid is de reactie op de stelling ‘Op basis van mijn ervaringen zou ik opnieuw voor deze opleiding kiezen’. Ruim 62 procent van de Fontys-respondenten is het (zeer) eens met deze stelling. Dat is duidelijk lager dan in 2022 (68 procent) en ligt ook onder het landelijke gemiddelde van ruim 64 procent (dat ook daalde van 67 procent vorig jaar). Net als voorgaande jaren zijn eerstejaars studenten meer tevreden dan ouderejaars, maar hun gemiddelde tevredenheid is sterker gedaald (-0,13 ten opzichte van 2022) dan bij ouderejaars (-0,03). Hierdoor hebben eerstejaars een relatief sterk aandeel in de totale daling in tevredenheid binnen Fontys. 

Zorgelijk beeld 
In de eerste maanden van 2023 – tussen half januari en half maart – hebben alle studenten binnen het hoger onderwijs de Nationale Studenten Enquête (NSE) in kunnen vullen. In deze periode hebben 15.268 van de uitgenodigde Fontys-studenten de vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is daarmee 36 procent; dit is iets meer dan vorig jaar (35 procent) en iets meer dan de landelijke respons. Studenten kregen vragen en stellingen voorgeschoteld op een aantal landelijke kernthema’s. Daarnaast heeft Fontys zelf een aantal thema’s mogen kiezen uit de ‘flexibele schil’. 
Het beeld dat uit de NSE-resultaten oprijst is ‘zorgelijk, maar niet geheel onverwacht’ stelt Joep Houterman, voorzitter van het college van bestuur van Fontys. ‘Het moge duidelijk zijn dat we hier niet tevreden mee kunnen zijn. Het is een duidelijke boodschap van onze studenten, waar we gezamenlijk actie op zullen moeten ondernemen. We zien de dip in tevredenheid optreden bij onderwijsvernieuwingen en andere veranderprocessen. Dat is niet onlogisch maar uiteraard wel ongewenst. De verhoogde aandacht hiervoor, onder andere via het door onszelf ingesteld intern onderzoek, is de komende tijd nodig’. 

Kernvragen 
Wanneer we de studenttevredenheid over de verschillende thema’s uit de kernvragenlijst bekijken in vergelijking met de benchmarkinstellingen (hogescholen uit dezelfde regio of met een vergelijkbare grootte/breedte) en het landelijke gemiddelde, valt een aantal zaken op. De resultaten van Fontys komen vrij sterk overeen met het landelijk gemiddelde. In vergelijking met de benchmarkinstellingen scoort Fontys vaak minder goed. Een uitzondering daarop is de tevredenheid over ‘aansluiting beroepspraktijk’: dit thema heeft een relatief hoge tevredenheid en het is in vergelijking met vorig jaar vrij stabiel gebleven. De daling in tevredenheid is het grootst voor de thema’s ‘studiebegeleiding’ (-0,08), ‘toetsing en beoordeling’ (-0,08) en ‘docenten’ (-0,07). ‘We zijn een instelling voor hoger beroepsonderwijs en dus is de tevredenheid over de aansluiting met de beroepspraktijk goed nieuws. Maar voor ons als college van bestuur wegen de mindere scores op cruciale onderwijsthema’s als studiebegeleiding, toetsing en docenten natuurlijk even zwaar mee.’ aldus Joep Houterman. 

Flexibele schil 
Voor deze thema’s kunnen we alleen vergelijken met de eigen resultaten uit voorgaande jaren. Wat valt op? Bij de thema’s ‘praktijkgericht onderzoek’, ‘studiefaciliteiten’ en ‘stages opleiding’ is een daling in de tevredenheid te zien ten opzichte van vorig jaar. Daar staat tegenover dat de tevredenheid over ‘flexibiliteit studieprogramma’ voor het tweede opeenvolgende jaar gestegen is. Andere positieve punten: het nieuwe thema ‘gelijke behandeling’ heeft op één thema na de hoogste tevredenheid. Studenten geven met name aan dat er sprake is van een veilig klimaat waar iedereen zijn mening durft te geven. Het aantal studenten dat aangeeft stage te hebben gelopen is gestegen van 42 procent vorig jaar naar ruim 45 procent dit jaar. ‘We hebben in onze strategie veel aandacht voor toegankelijkheid en inclusie. En onze nieuwjaarsbijeenkomst stond geheel in het teken van sociale veiligheid. Dan is de betere score op dit thema natuurlijk heel mooi. Een veilige en open leeromgeving – een welcoming environment, in goed Nederlands – vinden wij ontzettend belangrijk. Alleen dan kunnen we optimaal het talent ontwikkelen van al die (veelal jonge) mensen die bij ons studeren’, aldus Joep Houterman.

Resultaten bekijken 
Een overzicht van de NSE-resultaten van Fontys en de andere hbo- en wo-instellingen is te zien op de website van Studiekeuze 123. De resultaten op instituutsniveau zijn voor iedere gemachtigde medewerker vanaf vandaag beschikbaar via Power BI. Vragen over de NSE-resultaten kun je mailen naar: nse@fontys.nl.

geplaatst namens cvb door Jessy Kouwenberg 

Meer nieuws

Fontys Pabo Veghel sluit na 152 jaar haar deuren
Een boost voor een leven lang ontwikkelen (LLO)
Insecten eten als duurzaam alternatief?

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.