Sectorplan corona, update 66

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

Waar we dachten en hoopten dat corona pas weer in het najaar van zich zou laten horen, nemen de besmettingen en ook de zorgen over verspreiding van het virus nu al toe. Fijn dat er door het ministerie van OCW en de Vereniging Hogescholen is gewerkt aan een sectorplan middellange termijnaanpak corona mbo/hbo om voorbereid te zijn op wat komen gaat. Als we de berichten moeten geloven dan is een nieuwe uitbraak van het coronavirus te verwachten.

In de evaluatie van de periode die achter ons ligt, is door verschillende sectoren gevraagd om meer ruimte te krijgen voor eigen invulling. De overheid trekt zich dan ook iets meer terug en bepaalt enkel de richting. Ook voor het onderwijs is meer ruimte om op basis van het sectorplan middellange termijnaanpak corona mbo/hbo eigen keuzes te maken, passend bij de situatie binnen een instelling en bij de opleidingen.

De lijn is: het ministerie van OCW bepaalt welk scenario wanneer van kracht is, onderwijsinstellingen geven er invulling aan. De scenario’s zijn overigens niet erg afwijkend van de scenario’s zoals we die voorgaande twee jaren al hanteerden. Je zou kunnen zeggen dat de overheid bepaalt WAT en dat het aan de instellingen is om het HOE te bepalen.

Eigen invulling binnen Fontyskaders 
Binnen Fontys geldt nog steeds dat we ons houden aan de maatregelen die de rijksoverheid voorschrijft voor alle scenario’s.  Dit betekent dat we instituten en diensten de opdracht geven om zich te houden aan de maatregelen die in het bovenstaande schema zijn aangegeven bij scenario’s oranje en rood. Voor de opleidingen en locaties is ruimte om zelf invulling te geven aan de manier waarop anderhalve meter afstand kan worden gehouden (niet bij ieder type onderwijs mogelijk) en hoe met de 50%-bezetting-regel wordt omgegaan.

Om te kunnen voldoen aan de vereisten in het sectorplan middellange termijnaanpak corona mbo/hbo is de directies verzocht om uiterlijk 31 augustus a.s. de invulling per instituut van de maatregelen 1,5 meter afstand en 50% bezetting bij scenario’s oranje en rood aan te leveren.  Afstemming hoe te handelen bij de verschillende scenario’s is nodig omdat we grote verschillen in maatregelen willen voorkomen binnen één gebouw of op een campus.

Monitoring 
Het college van bestuur ziet een belangrijke rol voor de centrale medezeggenschapsraad in het monitoren van de situatie binnen Fontys. Zij vertegenwoordigen studenten en medewerkers en kunnen in hun overleg met het college van bestuur zaken agenderen. Zij worden daartoe uitgenodigd. Het advies van de directies is om ‘corona’ een agendapunt in het overleg met de dmr en imr te laten zijn om zo signalen uit de organisatie te ontvangen.

Het college van bestuur stemt het sectorplan vóór 1 oktober a.s. af met de centrale medezeggenschapsraad. De overheid kan vanaf 1 oktober gebruik gaan maken van de vier scenario’s. Bepaald is dat een scenario altijd binnen 1 werkweek moet worden opgevolgd en minimaal 2 weken blijft gelden.

 

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.