Studenten Fontys ICT en Politie Rotterdam bundelen krachten in strijd tegen online misbruik

FOR SOCIETY

In de huidige digitale samenleving is het voor de Politie Rotterdam van belang om niet stil te blijven staan. De behoefte aan innovatie binnen verschillende afdelingen van de organisatie leverde een mooi partnership met Fontys ICT op. Hiervoor werd onlangs het convenant ondertekend. Binnen dit partnership werken bevlogen studenten en docenten samen aan projecten met een maatschappelijke impact. Één van deze projecten, met de afdeling Zeden, biedt een breed scala aan ondersteuning voor opsporingswerkzaamheden.

Het project is opgezet met de afdeling Zeden binnen de Politie Rotterdam. Leon van Bokhorst, docent onderzoeker bij Fontys ICT, vertelt: “Zo’n twee jaar geleden kwam ik in contact met de politie via een minor bij onze Open Learning opleiding. Wij zoeken namelijk altijd bedrijven die opdrachten en stages aan onze studenten willen aanbieden. Dit resulteerde uiteindelijk in een onderzoeksvraag waarmee onze studenten aan de slag zijn gegaan. Dat we hier nu al twee jaar aan werken geeft aan hoe ontzettend belangrijk en actueel de vraag is. Het brengt een bepaalde zwaarte met zich mee en studenten voelen dit ook. Het is betekenisvol werk waar we allemaal ontzettend trots op zijn.”

Leo, operationeel expert en leidinggevende van het digitale team binnen de afdeling Zeden van de Politie Rotterdam, vult aan: “Binnen de politie proberen wij onszelf contant te verbeteren en te blijven innoveren. In dit geval helpen de studenten van Fontys ICT ons bij het maken en ontwikkelen van tools die wij bij de afdeling Zeden kunnen gebruiken. Deze tool zetten wij in voor het identificeren en opsporen van verdachten van online misbruik en de slachtoffers daarvan op verschillende online platforms. Dankzij de resultaten van dit project kunnen wij met ons team blijven professionaliseren.” 

Leo vervolgt: “Dit project is een langlopend project zonder vooraf vastgestelde einddatum. Hierdoor kunnen wij volop experimenteren met generatieve AI. Dat we aan zo’n impactvol project mogen werken maakt me dankbaar en dienstbaar.”

Digitaal bewijs
Die dankbaarheid voelt digitaal zedenrechercheur en Open Source Intelligence (OSINT) specialist Iris ook: “We zijn ontzettend blij met de samenwerking. Tegenwoordig is er bijna geen zedenzaak meer zonder digitaal contact. Het is daarom van belang dat we zoveel mogelijk digitaal bewijs kunnen vervaardigen. We hopen door middel van dit soort projecten sneller en effectiever de identiteit van de verdachte te kunnen achterhalen en strafbare feiten op te sporen.”

De samenwerking tussen het werkveld en studenten is van wezenlijk belang. Er ontstaat een echte win-win situatie waarbij beide partijen veel van elkaar leren. Domein-technische kennis wordt uitgewisseld en ook op het vlak van communicatie met het werkveld kunnen studenten veel leren. Zo ontstond er een wisselwerking over het proces, de inrichting en de techniek. Het project moest flexibel zijn en ontvankelijk voor innovatie. 

Iris: “We leerden bijvoorbeeld dat geen resultaat óók een resultaat is. Dankzij de proactieve samenwerking kunnen wij ons blijven voorbereiden op de toekomst. De wereld is namelijk altijd in beweging.”

Uitdagend voor studenten
Larissa, digitaal specialist bij de afdeling Zeden van de Politie Rotterdam, beaamt dit: “De ontwikkelde tool heeft direct impact op ons dagelijks werk. De tool maakt het gemakkelijker en het biedt de specialisten van ons team weer extra kennis.” Collega Savannah, OSINT specialist, voegt toe: “Ons werk is ontzettend belangrijk, wat het voor studenten uitdagend maar ook moeilijk maakt. Het werk mag niet stil komen te staan. Dankzij deze samenwerking kunnen de specialisten binnen ons team een extra verdiepingsslag aanbrengen: deze frisse blik zorgt voor nieuwe inzichten. Daar zijn we ontzettend blij mee.”

Ook Sandra Verhoeven, partner coördinator bij Fontys ICT, is trots op de samenwerking: “We willen graag een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dit doen we samen met studenten, docenten, onderzoekers maar ook met het werkveld. Het project is dan ook een fantastisch voorbeeld waarbij we én van elkaar leren én direct een bijdrage leveren aan de maatschappij. We zijn trots dat we de Politie Rotterdam tot onze partner hebben mogen benoemen.” Leo vult aan: “Binnen de politie zijn er vele mogelijkheden op het gebied van IT. Dit gaat verder dan alleen ons team. Het thema Cyber Security speelt ook volop binnen onze organisatie. Dankzij ons partnership kunnen wij samen met aanstormend IT-talent aan de toekomst van ons werkveld werken.”

Op de foto (v.l.n.r.): Leo, Larissa, Savannah, Iris en Leon 
Achternamen van de collega’s bij Politie Rotterdam zijn bekend bij de redactie.

Auteur: Nathalie Verschueren

——————–

Fontys ICT students and Rotterdam Police join forces in fight against online abuse

In today’s society, it is important for the Rotterdam Police to not stand still. This constant drive for innovation within various departments of the organisation eventually resulted in a nice partnership Fontys ICT. The convenant for this was recently signed. Within this partnership, enthusiastic students and teachers work together on projects with a social impact. One of these projects offers a wide range of support for detection work.

The project was set up with the Vice Department within the Rotterdam Police. Leon van Bokhorst, researcher lecturer at Fontys ICT, says: “About two years ago, I came into contact with the Police through a minor in our Open Learning programme. In fact, we are always looking for companies willing to offer assignments and internships to our students. This eventually resulted in a research question that our students started working on. The fact that we have been working on this for two years now shows how incredibly important and topical the question is. It carries a certain weight and students feel this too. It is meaningful work that we are all incredibly proud of.”

Leo, operations expert and leader of the digital team within the Rotterdam Police Department’s Vice Division, adds: “Within the Police, we are constantly trying to improve ourselves and keep innovating. In this case, Fontys ICT students are helping us to create and develop tools that we can use at the Vice Department. We use this tool to identify and track suspects of online abuse and its victims on various online platforms. Thanks to the results of this project, we can continue to professionalise with our team.” Leo continued: “This project is a long-term project with no predetermined end date. This allows us to experiment fully with generative AI. That we get to work on such an impactful project makes me feel grateful and subservient.”

Digital vice investigator and Open Source Intelligence specialist Iris also feels this gratitude: “We are extremely happy with the cooperation. These days, there is almost no vice case without digital contact. It is therefore important that we can produce as much digital evidence as possible. We hope that through projects like this we can more quickly and effectively identify suspects and detect crimes.”

Cooperation between the field and students is essential. It creates a real win-win situation where both parties learn a lot from each other. Domain-technical knowledge is exchanged and students can also learn a lot in terms of communication with the professional field. This created an interaction about the process, design and technology. The project had to be flexible and receptive to innovation. Iris: “We learned, for example, that no result is also a result. Thanks to the proactive cooperation, we can continue to prepare for the future. After all, the world is always changing.”

Larissa, digital specialist at the Rotterdam Police Department’s Vice Department, agrees: “The developed tool has a direct impact on our daily work. The tool makes things easier and it in turn provides the specialists on our team with additional knowledge.” Colleague Savannah, OSINT specialist, adds: “Our work is incredibly important, which makes it challenging but also difficult for students. The work must not come to a standstill. Thanks to this collaboration, the specialists on our team can add depth: this fresh perspective provides new insights. We are extremely happy with that.”

Sandra Verhoeven, partner coordinator at Fontys ICT, is also proud of the collaboration: “We want to contribute to society. We do this together with students, teachers, researchers but also with the professional field. The project is therefore a fantastic example where we both learn from each other and make a direct contribution to society. We are proud to have been able to appoint the Rotterdam Police as our partner.” Leo adds: “Within the Police, there are many opportunities in the field of IT. This goes beyond just our team. The topic of Cyber Security is also in full swing within our organisation. Thanks to our partnership, we can work together with up-and-coming IT talent on the future of our field of work.”

Photo (from left to right): Leo, Larissa, Savannah, Iris and Leon 
Surnames of colleagues at Police Rotterdam are known to the editor.

Author: Nathalie Verschueren

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.