Studenten helpen startups in Singapore met hun merkverhaal: ‘Je doet het écht ergens voor’

FOR SOCIETY

Om op een goede manier bij te kunnen dragen aan een duurzame, inclusieve en vitale samenleving hebben we ons onderzoek georganiseerd rondom zes maatschappelijke kennisthema’s: de thema’s waarop Fontys écht het verschil kan maken.

For English, scroll down

Ze zagen het alle vier als dé kans om aan de slag te gaan voor een internationale startup en een nieuwe cultuur te ontdekken. Tweedejaars Communicatiestudenten Lara van Schilt, Anouk Visser, Julia de Wit en Iris de Vulder namen deel aan het Honors Program Singapore. ‘Je maakt samen met andere studenten iets bijzonders mee. Dat schept een band.’ 

Al in de eerste paar gespreksminuten spat het enthousiasme van Lara, Anouk, Julia en Iris af. ‘Als je ooit de kans hebt om aan zo’n soort programma deel te nemen: doe het’, is Iris’ boodschap voor medestudenten. Tien weken lang dompelden achttien studenten zich onder in startups, de Singaporese cultuur, brandbooks en huisstijlen. Dat deden ze naast hun normale lesprogramma. ‘In duo’s hielpen we een startup in Singapore om hun merkverhaal in kaart te brengen’, vertelt Iris. ‘Voor Julia en mij was dat Dipsy Dips, een humusfabrikant. Daarvoor ontwikkelden we onder andere een brandbook, dat het verhaal van het merk beschrijft in woord en beeld. Met daarin ook een huisstijl, opzet voor de website en content-ideeën.’ 

Directe Nederlanders
Belangrijk onderdeel van het programma: een reis naar Singapore, om de ondernemers te ontmoeten en kennis te maken met de lokale cultuur. Dat was voor Lara een van de redenen om deel te nemen aan het programma. ‘Ik was nog nooit buiten Europa geweest en wil graag meer van de wereld zien. Daarnaast had ik zin in een uitdaging.’ Dat gold ook voor Julia. ‘Hiervoor deed ik een mbo-opleiding in eenzelfde richting, waardoor de lesstof uit het eerste jaar voor mij soms herhaling was. Door het Honors Program leerde ik weer nieuwe dingen. Bovendien spijkerde ik mijn Engels bij.’ Voorafgaand aan de reis volgden de studenten in Nederland een voorbereidend lesprogramma, met onder andere een bezoek aan Building Better Brands. Ook deden ze onderzoek naar de startup en werden ze geïnformeerd over de Singaporese cultuur. ‘Daardoor verwachtte ik dat er een groot cultuurverschil zou zijn’, vertelt Lara. ‘Maar dat viel mee. Ik merkte wel dat mensen soms terughoudend waren. Dan word je je er opeens bewust van dat je als Nederlander erg direct bent.’

Je doet het écht ergens voor
In Singapore ontmoetten de studenten de eigenaar van de startup. Voor Lara en Anouk was dat een koppel, dat onder de naam Revive Snacks gezonde producten zoals granola verkoopt. ‘Hun hoofdvraag was of we een frisse blik op hun vormgeving wilden werpen’, vertelt Anouk. ‘Leuk, want daar konden we onze creativiteit in kwijt. Zo ontwikkelden we een logo en verpakkingen, die echt bij het product en de doelgroep passen.’ Dat vonden ook de eigenaren, die het te zien kregen bij een eindpresentatie waarbij ook de Nederlandse ambassadeur in Singapore aanwezig was. ‘We gaven ook wat tips voor het verbeteren van de website’, zegt Lara. ‘Toen we terug in Nederland waren, zagen we dat het al was aangepast. Superleuk, want dan doe je het écht ergens voor en voel je je serieus genomen als student.’ 
 

Foto: Lara van Schilt en Anouk Visser met de posterpresentatie voor opdrachtgever Revive Snacks

Tijd van mijn leven
Ook de eigenaresse van Dipsy Dips, de startup waar Julia en Iris voor aan de slag gingen, was enthousiast. ‘Ze stond met open mond naar de presentatie te kijken en zei dat ze het knap vond dat we in zo’n korte tijd de juiste snaar te pakken hadden’, zegt Iris. ‘Ze had dan ook een mooi verhaal: ze zet zich bijvoorbeeld in voor oudere vrouwen, die in Singapore weinig kans hebben op een baan, en geeft ze een eerlijk loon. Daaromheen bedachten we communicatiemiddelen. Die enthousiaste reactie was leuk, we hadden er ook hard aan gewerkt.’ Want tijd, dat bleek voor de studenten de grootste uitdaging te zijn. ‘Het was een vol programma. Vooral omdat andere schooldeadlines gewoon doorliepen.’ Wat dan juist meeviel? Julia: ‘Ik moet bekennen dat ik vooraf dacht: oh god, ik ken niemand. Dat vond ik wel spannend. Maar al voor de reis leer je elkaar goed kennen. Ik heb de tijd van mijn leven gehad.’

Foto: Julia de Wit en Iris de Vulder  met de posterpresentatie voor opdrachtgever Dipsy Dips

 

 

Over het Honors Program
Het Honors Program is een extra curriculair programma voor studenten van de opleiding Communicatie aan de Fontys in Tilburg. Samen met de Singaporese praktijkpartner Innovate360 is een hybride leer- en onderzoeksomgeving opgezet waarin studenten gedurende tien weken aan de slag gingen voor negen startups uit Singapore. Ze ontwikkelden een brandbook, een handleiding voor de startup om hun merk verder en breder in de markt te zetten.

Auteur: TextVast

 

Students help startups in Singapore with their brand story: ‘Our work had a purpose and clear impact.’
 

All four of them saw it as the opportunity to work for an international startup and discover a new culture. Second-year Communication students Lara van Schilt, Anouk Visser, Julia de Wit and Iris de Vulder took part in the Honors Programme Singapore. ‘You experience something special together with other students. That creates a bond.’ 

Even in the first few minutes of the conversation, Lara, Anouk, Julia and Iris’ enthusiasm splashes off. ‘If you ever have the chance to take part in this kind of programme: do it,’ is Iris’ message to fellow students. For ten weeks, eighteen students immersed themselves in startups, Singaporean culture, brand books and corporate identities. They did so alongside their normal curriculum. ‘In pairs, we helped a startup in Singapore map out their brand story,’ says Iris. ‘For Julia and me, that was Dipsy Dips, a humus manufacturer. For that, among other things, we developed a brand book, which describes the brand’s story in words and images. Also containing a corporate identity, set-up for the website and content ideas.’

Direct Dutchmen
Important part of the programme: a trip to Singapore, to meet the entrepreneurs and learn about the local culture. That was one of the reasons for Lara to join the programme. ‘I had never been outside Europe and would like to see more of the world. Besides, I was looking forward to a challenge.’ The same was true for Julia. ‘Before this, I did an MBO programme in a similar field, so the lessons from the first year were sometimes repetitive for me. The Honors Programme taught me new things. Moreover, I brushed up my English.’ Prior to the trip, the students followed a preparatory teaching programme in the Netherlands, including a visit to Building Better Brands. They also researched the startup and were informed about Singaporean culture. ‘Because of this, I expected there to be a big cultural difference,’ Lara says. ‘But that wasn’t too bad. I did notice that people were sometimes reluctant. Then you suddenly become aware that as a Dutchman you are very direct.’

Our work had a clear purpose and impact.
In Singapore, the students met the owner of the startup. For Lara and Anouk, it was a couple who sell healthy products such as granola under the name Revive Snacks. ‘Their main question was whether we wanted to take a fresh look at their design,’ says Anouk. ‘Nice, because we could use our creativity in that. So we developed a logo and packaging that really fit the product and the target group.’ The owners thought so too, who got to see it at a final presentation at which the Dutch ambassador to Singapore was also present. ‘We also gave some tips on how to improve the website,’ says Lara. ‘When we got back to the Netherlands, we saw that it had already been updated. Super nice, because then our work had a purpose and a clear impact. It makes you feel taken seriously as a student.’

Time of my life
The owner of Dipsy Dips, the startup Julia and Iris started working for, was also enthusiastic. ‘She was open-mouthed watching the presentation and said she thought it was clever that we had struck the right chord in such a short time,’ says Iris. ‘She also had a great story: for example, she is committed to helping older women, who have little chance of getting a job in Singapore, and gives them a fair wage. Around that, we devised communication tools. That enthusiastic response was nice; we had also worked hard on it.’ Because time, that proved to be the biggest challenge for the students. ‘It was a full programme. Especially because other school deadlines just kept running.’ What, on the other hand, was not so bad? Julia: ‘I must confess that beforehand I thought: oh god, I don’t know anyone. I found that quite exciting. But even before the trip you get to know each other well. I had the time of my life.’

About the Honors Program
The Honors Program is an extra curricular programme for students in the Communication programme at Fontys in Tilburg. Together with Singaporean practice partner Innovate360, a hybrid learning and research environment was set up in which students went to work for nine startups from Singapore for ten weeks. They developed a brand book, a guide for the startup to further and more broadly market their brand.
 

 

 

Meer nieuws

College van bestuur: ‘Spannende en dynamische tijd voor Fontys’
Fontys Onderzoekt: KwiLT
Resultaten pilot I AM Talent tool Fontys INTERLOCALITY project

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.