Weer up-to-date dankzij basiscursus Online Marketing

FOR SOCIETY

De inzet van influencers, de kansen die Artificial Intelligence biedt, maar ook de gevoeligheden op het gebied van privacy. Het vak online marketing ontwikkelt zich razendsnel. En daardoor spelen er telkens weer andere thema’s. Voor iedereen die up-to-date wil blijven, start op 1 december de basiscursus Online Marketing. Een interview met docenten Christoph Busch, Bas Urlings én oud-deelnemer Alex Ioan.

De laatste tien jaar is er enorm veel veranderd binnen marketing. Wat zoal?
Bas: ‘Het grootste verschil? Online marketing heeft een enorme groei doorgemaakt ten opzichte van offline marketing. Tien jaar terug was online marketing nog ‘werken in de marge’, met hooguit de juiste zoekwoorden kiezen bij een blogpost. Offline marketing en fotografie, dát waren de hoofdpunten. Nu is het andersom. Je ziet het ook aan de budgetten die bedrijven besteden aan online en offline marketing.’

Christoph: ‘In tien jaar tijd zijn er natuurlijk superveel technologieën bijgekomen die gevolgen hebben voor marketingstrategieën en marketingtools. Denk aan influencer marketing, dat we tegenwoordig allemaal wel kennen. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Als je vijf jaar geleden bent afgestudeerd in marketing, is je kennis eigenlijk al niet meer up-to-date.’

Vandaar dus de basiscursus Online Marketing. Wat houdt die precies in?
Bas: ‘Tijdens vijftien masterclasses word je marketingkennis bijgespijkerd. Per masterclass staat één thema centraal, bijvoorbeeld affiliate marketing, display ads en website design. We beginnen elke bijeenkomst met een basistheorie en daarna gaan we aan de hand van de eigen werkomgeving de diepte in. Maatwerk dus! Zo heb je meteen handvatten om aan de slag te gaan in je eigen organisatie. Van 1 december tot en met 19 april staan de middagen gepland, die elk 2,5 uur duren. Ze vinden plaats in Venlo, maar je kunt de sessies ook online bijwonen. Hybride onderwijs, dus. Dat scheelt enorm in de tijdsinvestering.’

Moet je al thuis zijn in de marketing om deze masterclasses te kunnen volgen?
Christoph: ‘Nee, helemaal niet. We beginnen niet voor niets elke keer met die basistheorie. Dat maakt de vijftien masterclasses ook heel geschikt voor zelfstandig ondernemers, of als je in het mkb werkt en online marketing altijd hebt uitbesteed. Met meer kennis in huis, heb je ook meer grip op de werkzaamheden van een online marketingbureau.’

De voertaal van de cursus is Engels. Waarom eigenlijk?
Bas: ‘Venlo is een internationale regio, met Duitsland dichtbij maar ook veel kenniswerkers in de regio. Op deze manier sluiten we niemand uit. En die internationale mix voegt ook écht wat toe. Duitsers hebben toch net een andere manier van werken dan Nederlanders. Wat zwart-wit gezegd: Duitsers focussen meer op privacy en veiligheid, Nederlanders proberen eerder wat nieuws uit. Het één is niet beter dan het andere. Tijdens masterclasses ontstaan daardoor leuke discussies.’ 

Alex, jij volgde de cursus eerder. Wat voor werk doe je?
Alex: ‘Ik werk bij Fontys Venlo. Het is mijn taak om Fontys Venlo bekender te maken. Marketing dus! Ik organiseer bijvoorbeeld open dagen en zorg dat de informatie in brochures up-to-date is.’

Wat wilde jij leren tijdens de cursus?
Alex: ‘In mijn werk ben ik altijd op zoek naar de juiste marketingmix, zowel offline als online. Het was al even geleden dat ik een cursus had gevolgd en ik merkte dat ik behoefte had om bijgespijkerd te worden. Ik wilde bijvoorbeeld meer weten over influencer marketing en welke kansen dat biedt voor Fontys. Maar ik wilde ook de nieuwste technische kennis opdoen op het vlak van search engine optimization. Ik heb collega’s die daar specialist in zijn, maar nu ik zelf ook beter op de hoogte ben heb ik er meer ‘vat’ op en kan ik ze beter aansturen.

Was het wat je ervan had verwacht?
Alex: ‘Ja, eigenlijk heb ik er nog meer aan gehad dan ik van gedacht. Mijn marketingreportages zijn nu veel sterker omdat ik weet welke tools de beste analyses opleveren. En mijn netwerk is flink uitgebreid. Ik spreek heel regelmatig de andere deelnemers nog. Dan helpen we elkaar doordat we vraagstukken aan elkaar voorleggen.’

Christoph: ‘De ervaring van Alex laat precies zien wat het werkgevers oplevert om werknemers deze cursus aan te bieden. Alles wat zij leren, wordt direct toegepast op het vraagstuk uit hun eigen organisatie. En zelfs na afloop van de cursus helpen oud-deelnemers elkaar nog met praktijkvraagstukken. Heel waardevol!’

Auteur: TextVast

Up-to-Date thanks to the basic Online Marketing Course

The use of influencers, the opportunities offered by Artificial Intelligence, but also sensitivities around privacy. The field of online marketing is developing at breakneck speed. And as a result, different themes are constantly coming into play. For everyone who wants to stay up to date, the basic Online Marketing course will start on December 1st. An interview with instructors Christoph Busch, Bas Urlings, and former participant Alex Ioan.

A lot has changed within marketing over the last ten years. Like what?
Bas: ‘The biggest difference? Online marketing has undergone enormous growth compared to offline marketing. Ten years back, online marketing was still ‘working on the fringes’, with at most choosing the right keywords for a blog post. Offline marketing and photography, those were the main points. Now it’s the other way around. You can also see it in the budgets that companies spend on online and offline marketing.’

Christoph: ‘In ten years, of course, a lot of technologies have been added that have consequences for marketing strategies and marketing tools. Think of influencer marketing, which we all know nowadays. The developments are very rapid. If you graduated in marketing five years ago, your knowledge is actually already out of date.’

Hence the basic Online Marketing course. What exactly does that entail?
Bas: ‘During fifteen masterclasses, your marketing knowledge will be updated. Each masterclass focuses on one theme, for example, affiliate marketing, display ads, and website design. We start each session with a basic theory and then delve deeper based on the own work environment. Tailored, so to speak! That way, you immediately have tools to get to work in your own organization. From December 1st to April 19th, the afternoons are scheduled, each lasting 2.5 hours. They take place in Venlo, but you can also attend the sessions online. Hybrid education, therefore. That saves a huge amount of time investment.’

Do you need to be familiar with marketing to follow these masterclasses?
Christoph: ‘No, not at all. We start with the basic theory each time for a reason. That makes the fifteen masterclasses also very suitable for self-employed entrepreneurs, or if you work in the SME sector and have always outsourced online marketing. With more knowledge in-house, you also have more control over the activities of an online marketing agency.’

The course’s language of instruction is English. Why is that?
Bas: ‘Venlo is an international region, with Germany close by but also many knowledge workers in the area. This way, we exclude no one. And that international mix really adds something. Germans have a different way of working than the Dutch. To put it in black and white: Germans focus more on privacy and security, the Dutch try out new things earlier. One is not better than the other. This leads to interesting discussions during masterclasses.’

Alex, you took the course before. What work do you do?
Alex: ‘I work at Fontys Venlo. It’s my task to make Fontys Venlo more well known. Marketing, therefore! For example, I organize open days and ensure that the information in brochures is up-to-date.’

What did you want to learn during the course?
Alex: ‘In my job, I am always looking for the right marketing mix, both offline and online. It had been a while since I had taken a course, and I noticed that I needed to be updated. For example, I wanted to know more about influencer marketing and the opportunities it offers for Fontys. But I also wanted to gain the latest technical knowledge in the field of search engine optimization. I have colleagues who specialize in that, but now that I am also better informed, I have more ‘grasp’ on it and can direct them better.’

Was it what you expected?
Alex: ‘Yes, actually I got even more out of it than I had thought. My marketing reports are now much stronger because I know which tools produce the best analyses. And my network has expanded considerably. I still speak very regularly with the other participants. Then we help each other by posing questions to each other.’

Christoph: ‘Alex’s experience shows exactly what it yields for employers to offer their employees this course. Everything they learn is applied directly to the issue from their own organization. And even after the course, former participants still help each other with practical problems. Very valuable!’

Microcredentials
Participation in the basic Online Marketing course earns you microcredentials. Christoph explains what it means: ‘Together with 33 other higher education institutions, Fontys participates in the Microcredentials pilot, which is about offering education in smaller units that are certified separately. The basic Online Marketing course is an example of such a smaller educational unit, after which you receive a digital certificate (microcredential). The pilot encourages the flexibility of education and adds value to the Lifelong Learning-offer.

Author: TextVast

Meer nieuws

College van bestuur: zorgen om oorlog in Gaza
Toepassen van AI in onderzoeksjournalistiek vraagt afstemming van waarden
Ervaringsdeskundigen opleiden voor ondersteuning bij kanker

Komt jouw beschikbaarheid niet overeen met die van de opleidingsmanager van je voorkeur. Plan dan evengoed een gesprek in! Elk van de aangegeven personen kan het gesprek met je aangaan.

Wil jij ook impact maken?

Plan dan nu een online kennismakingsgesprek en ontdek jouw carrièremogelijkheden bij Fontys Engineering.